اعضای تیم ما

رحمت رحمتی

مدیر تیم کارگردانی
……….

مدیر موسسه مجری شو

محمد حسن حسینی

مدیر عامل مجری شو
……….

سید مرتضی حسینی

مدیر محتوایی
……….

علی محمودی

مدیر تیم عکاسی
……….

امیر علی عبادا... نژاد

مدیر تیم گویندگان
……….

محسن سروش

مدیر تولید
……….