هنرمندان مجری شو

محمد حسن حسینی

مدیر مجری شو

عبدالکریم منصوری

مدیر تیم مستند

زهرا پور اصفهانی

مدیر روابط عمومی

سید مرتضی حسینی

مدیر محتوایی

رضا محققی

مدیر مارکتینگ